DE JISPER KERK

 

Stichting Vrienden van de Jisperkerk


Introductie

De Vrienden van de Jisperkerk dragen financieel bij aan de instandhouding van de Jisperkerk en ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van het kerkgebouw tot cultureel middelpunt van Jisp.

De stichting is een door de Belastingdienst erkende Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften en donaties zijn volgens de hiervoor geldende richtlijnen aftrekbaar bij de belastingaangifte.

De doelstelling

Het bevorderen van het in stand houden van het kerkgebouw te Jisp, gemeente Wormerland en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het bestuur en contactgegevens

Voorzitter:
N.M. Koelemeijer, dorpsstraat 141, 1546LH te Jisp
Telefoon 075-6423431
nm.koelemeijer@quicknet.nl

Secretaris:
A.M. Jansen-Galjaard, Weiver 7, 1546LA te Jisp
Telefoon 075-6428038
ankegaljaard@gmail.com

Penningmeester:
M.Theissling, Oosteinde 22, 1531KD te Wormer
Telefoon 06-18531279
marjantheissling@hotmail.com

Adres kerkgebouw:
Dorpsstraat 46, 1546LG Jisp

Het RSIN of fiscaalnummer
RSIN of fiscaalnummer van de Stichting Vrienden van de Jisperkerk is 817609908

De bankrekening
Bankrekeningnummer van de Stichting Vrienden van de Jisperkerk is NL48RABO0103890459

Het beloningsbeleid en beleidsplan

De stichting bestaat louter uit vrijwilligers, die geen beloning of onkostenvergoeding ontvangen. Voor de komende jaren is het beleid om de bestaande culturele activiteiten voort te zetten en om in samenwerking met de SOHK de verdere renovatie van de kerk ter hand te nemen. We denken dan aan dakrenovatie, funderingsherstel en het opnieuw voegen van de buitenmuren.

Uitgeoefende activiteiten 2017

Korendag
Ensembledag
Klassieke concerten reeks
Voojaarsmarkt
Monumentendag
Bijzondere dinerlocatie
Trouwlokatie


Financieel overzicht 2017


BATEN
   
LASTEN
 
Donaties c.q. giften
3.410
  Afdracht huur SOHK
8.450
Opbrengst huur
8.450
  Onderhoud kerk
205
Opbrengst evenementen
5.240
  Schoonmaakkosten
514
Rente
62
  Diverse onkosten kerk
304
      Piano stemmen
150
      Drukwerk
294
      Bankkosten
190
       
 
      Resultaat boekjaar
7.055
 
_____
    _____
 
17.162
 
17.162
  =====     =====

Balans per 31 december 2017


ACTIVA     PASSIVA  
Rabo Bank
133
  Nog af te dragen huur
500
Rabo Bank spaarrekening
44.000
  Vermogen
45.705
Nog te ontvangen huur
2.072
   
 
_______
    _______
 
46.205
 
46.205
 
=======
    =======

 

 

 

-->